[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/phpbbdrupalbridge/phpbb_api.php on line 264: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool.
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb_seo/phpbb_seo_class.php on line 16: require() [function.require]: Unable to allocate memory for pool.
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/utf/utf_tools.php on line 1776: include() [function.include]: Unable to allocate memory for pool.
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb_seo/phpbb_seo_class.php on line 831: include() [function.include]: Unable to allocate memory for pool.
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/phpbbdrupalbridge/phpbb_api.php on line 272: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool.
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/session.php on line 547: include_once() [function.include-once]: Unable to allocate memory for pool.
Kỹ thuật nuôi trồng Lan bằng phương pháp in-vitro|1168

Kỹ thuật nuôi trồng Lan bằng phương pháp in-vitro

xuannamcnsh89
Số bài viết:
260
Số tài liệu đã gửi:
111
Bạn phải Đăng nhập để tải tập tin
Hình thức chia sẻ: 
Đường dẫn
Mô tả tài liệu: 
Phương pháp cấy mô là phương pháp duy nhất hiện nay có thể nhân
giống lan trên qui mô công nghiệp, các cây lan con đưược sản xuất hoàn
toàn giống nhau từ một cây bố mẹ quí mới đưược lai tạo và được xem là co
giá trị sau lần trồ hoa đầu tiên.
Ngày nay phương pháp gieo hạt chỉ đưược áp dụng dể lai giống. Các
loại lan hiện tại đều có tính dị hợp tử cao vì thế chúng sẽ không bao giờ
đồng nhất. Đối với các loài này nhiều khi chỉ sừ dụng một cây tốt duy nhất
từ hàng vạn cây gieo hạt. Do đó chỉ có cấy mô là phương
pháp có hiệu quả để sản xuất loài lan này kinh doanh:
So với phương pháp tách chiết thông thường tốc độ phát triển 1
cây/năm thì phương pháp cấy mô sẽ sản xuất một số lượng cây con gần như
không tưởng khoảng 4 triệu cây/năm.
...
Đánh giá : 
0

Facebook Comments Box

X
Hãy điền tên đăng nhập ở Nông nghiệp hữu cơ của bạn.
Điền mật khẩu đi kèm với tên đăng nhập.
Đang nạp