Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng các bệnh phẩm khác nhau Phần 2

biotechvn
Số bài viết:
447
Số tài liệu đã gửi:
288
Ngày đăng:
15-06-2012
Ngày cập nhật:
26-11-2012 | 22:19:50
Thể loại:
Giáo trình
Chuyên ngành:
Công nghệ vi sinh
Số lần xem:
1 786
Số bình luận:
1
Ngôn ngữ tập tin:
Tiếng Việt
Bạn phải Đăng nhập để tải tập tin
Hình thức chia sẻ: 
Đường dẫn
Mô tả tài liệu: 
Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng các bệnh phẩm khác nhau

Mục lục
Lời nói đầu ............................................................................................................................... 1
Lời giới thiệu............................................................................................................................ 3
Mục lục..................................................................................................................................... 6
MẪU MÁU............................................................................................................................. 14
Mục tiêu .............................................................................................................................. 14
Chỉ định cấy máu................................................................................................................. 14
Thời điểm cấy máu.............................................................................................................. 14
Cách lấy máu để cấy ........................................................................................................... 15
Môi trường cấy máu ............................................................................................................ 15
Theo dõi cấy máu................................................................................................................ 15
Các vi  khuẩn  hay vi nấm thường là tác nhân nhiễm trùng huyết hay nhiễm nấm huyết. .. 16
Vấn đề vi khuẩn ngoại nhiễm.............................................................................................. 16
Trả lời kết quả cấy máu dương tính..................................................................................... 17
Câu hỏi ôn tập ..................................................................................................................... 17
CẤY MÁU – Các câu hỏi thường gặp ................................................................................. 18
Chai CẤY MÁU HAI PHASE .............................................................................................. 20
Mô tả ................................................................................................................................... 20
Cách cấy máu ...................................................................................................................... 20
Các ưu điểm của chai cấy máu hai phase............................................................................ 20
Một số điểm cần cân nhắc để lựa chọn chai cấy máu 2 phase hiện đang có mặt trên thị
trường Việt Nam.................................................................................................................... 22
Chai cấy máu 2 phase sản xuất trong nước.......................................................................... 22
Chai cấy máu 2 phase của Ấn Độ (Hi-Media) .................................................................... 22

CÁC MẪU MỦ VÀ CHẤT DỊCH........................................................................................ 25
Mục tiêu .............................................................................................................................. 25
Chỉ định ............................................................................................................................... 25
Các loại bệnh phẩm và cách lấy.......................................................................................... 25
Khảo sát đại thể................................................................................................................... 26
Khảo sát vi thể..................................................................................................................... 26
Nuôi cấy .............................................................................................................................. 26
Các vi khuẩn gây bệnh có thể phân lập được ...................................................................... 27
Câu hỏi ôn tập ..................................................................................................................... 28
CẤY MỦ,  CHẤT DỊCH – Các câu hỏi thường gặp........................................................... 29
MẪU PHÂN........................................................................................................................... 33
Mục tiêu .............................................................................................................................. 33
Chỉ định cấy phân................................................................................................................ 33
Thời điểm lấy phân.............................................................................................................. 33
Cách lấy mẫu phân.............................................................................................................. 33
Khảo sát đại thể................................................................................................................... 34
Khảo sát vi thể..................................................................................................................... 34
Nuôi cấy .............................................................................................................................. 34
Các vi khuẩn là tác nhân gây bệnh tìm thấy trong mẫu phân.............................................. 35
Câu hỏi ôn tập ..................................................................................................................... 35
CẤY PHÂN – Các câu hỏi thường gặp................................................................................ 36
Kỹ thuật phân lập Campylobacter jejuni .............................................................................. 40
Lấy mẫu............................................................................................................................... 40
Phân lập Campylobacter jejuni ........................................................................................... 40
Định danh Campylobacter jejuni......................................................................................... 40
Môi trường cần thiết để phân lập C. jejuni.......................................................................... 41
Dung dịch kháng sinh 100X................................................................................................. 41
Môi trường chuyên chở/tăng sinh Campy-thio .................................................................... 41
Môi trường phân lập Campy-BAP....................................................................................... 41

MẪU NƯỚC TIỂU ................................................................................................................ 43
Mục tiêu .............................................................................................................................. 43
Chỉ định cấy nước tiểu......................................................................................................... 43
Thời điểm cấy nước tiểu...................................................................................................... 43
Cách lấy bệnh phẩm............................................................................................................ 43
Khảo sát trực tiếp ................................................................................................................ 44
Cấy nước tiểu....................................................................................................................... 45
Khảo sát sinh hóa, tế bào, và cặn lắng ................................................................................ 45
Các vi khuẩn thường là tác nhân gây nhiễm trùng tiểu ....................................................... 45
Câu hỏi ôn tập ..................................................................................................................... 46
CẤY NƯỚC TIỂU – Các câu hỏi thường gặp..................................................................... 47
Chai cấy định lượng nước tiểu hai mặt thạch BANg và MC.............................................. 49
Mục đích sử dụng................................................................................................................. 49
Đóng gói .............................................................................................................................. 49
Cách sử dụng ....................................................................................................................... 49

DỊCH NÃO TỦY.................................................................................................................... 52
Mục tiêu .............................................................................................................................. 52
Chỉ định chọc dò dịch não tủy (DNT) khảo sát vi sinh lâm sàng......................................... 52
Thời điểm chọc dò DNT...................................................................................................... 52
Cách lấy và chuyên chở....................................................................................................... 52
Quan sát đại thể................................................................................................................... 53
Khảo sát vi khuẩn học ......................................................................................................... 53
Tìm kháng nguyên hòa tan các vi khuẩn gây bệnh thường gặp trong DNT bằng các phương
pháp hóa miễn dịch ............................................................................................................. 54
Tác nhân vi khuẩn gây viêm màng não............................................................................... 55
Chai hai mặt thạch CAXV để cấy dịch não tuỷ  ................................................................. 57
Mục đích sử dụng................................................................................................................. 57
Đóng gói .............................................................................................................................. 57
Cách sử dụng ....................................................................................................................... 57
MENINGITEX – phát hiện nhanh kháng nguyên hòa tan các vi khuẩn thường gây viêm
màng não mủ ......................................................................................................................... 58
Nguyên tắc thử nghiệm ....................................................................................................... 58
Thành phần thuốc thử .......................................................................................................... 58
Phương pháp thực hiện thử nghiệm..................................................................................... 58
Kiểm tra thuốc thử ............................................................................................................... 59

MẪU QUỆT HẦU, HỌNG.................................................................................................... 62
Mục tiêu .............................................................................................................................. 62
Chỉ định ............................................................................................................................... 62
Thời điểm quệt hầu, họng.................................................................................................... 62
Cách lấy mẫu....................................................................................................................... 62
Khảo sát trực tiếp ................................................................................................................ 63
Nuôi cấy .............................................................................................................................. 63
Phương pháp miễn dịch học................................................................................................. 64
Câu hỏi ôn tập ..................................................................................................................... 65
CẤY QUỆT HẦU HỌNG – Các câu hỏi thường gặp ......................................................... 66
BỆNH PHẨM TAI, MẮT, MŨI, XOANG........................................................................... 69
Mục tiêu .............................................................................................................................. 69
Chỉ định ............................................................................................................................... 69
Thời điểm lấy bệnh phẩm.................................................................................................... 69
Cách lấy bệnh phẩm............................................................................................................ 69
Các vi khuẩn gây bệnh có thể tìm thấy trong bệnh phẩm ................................................... 71
Khảo sát trực tiếp ................................................................................................................ 72
Tiến hành nuôi cấy.............................................................................................................. 72
Câu hỏi ôn tập ..................................................................................................................... 73

CẤY TAI MẮT MŨI XOANG – Các câu hỏi thường gặp.................................................. 74
ĐÀM, DỊCH HÚT ĐÀM QUA MŨI, DỊCH HÚT RỬA PHẾ QUẢN QUA NỘI SOI ...... 78
Mục tiêu .............................................................................................................................. 78
Chỉ định ............................................................................................................................... 78
Thời điểm lấy mẫu .............................................................................................................. 78
Cách lấy mẫu....................................................................................................................... 79
Đánh giá một mẫu có giá trị để khảo sát vi khuẩn học........................................................ 80
Cấy phân lập vi khuẩn gây bệnh ......................................................................................... 82
Các vi khuẩn gây bệnh có thể tìm thấy trong mẫu đàm, NTA, và BW............................... 83
Câu hỏi ôn tập ..................................................................................................................... 84
CẤY ĐÀM VÀ BỆNH PHẨM CHỨA ĐÀM  Các câu hỏi thường gặp............................. 85
CẤY ĐỊNH LƯỢNG MẪU ĐÀM......................................................................................... 90
Đánh giá : 
5

Bình luận

cam on add nhieu....

Facebook Comments Box

X
Hãy điền tên đăng nhập ở Nông nghiệp hữu cơ của bạn.
Điền mật khẩu đi kèm với tên đăng nhập.
Đang nạp