Nghiên cứu phân lập,nuôi cấy in vitro tảo silic nước mặn Chaetoceros calcitrans Pausen,1905 và ứng dụng sinh khối tảo làm thức ăn cho tôm he chân trắng(Panaeus vannamei)

trinhtan
Số bài viết:
537
Số tài liệu đã gửi:
248
Bạn phải Đăng nhập để tải tập tin
Hình thức chia sẻ: 
Đường dẫn
Mô tả tài liệu: 
demo
Đánh giá : 
0

Bình luận

anh chị nào có tài liệu liên quan tới công nghệ sinh học nano trong tạo giống và chuyển gen ở thủy sản cho em xin với...em cảm ơn nhiều ạ!

Facebook Comments Box

X
Hãy điền tên đăng nhập ở Nông nghiệp hữu cơ của bạn.
Điền mật khẩu đi kèm với tên đăng nhập.
Đang nạp