[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/phpbbdrupalbridge/phpbb_api.php on line 264: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool.
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb_seo/phpbb_seo_class.php on line 16: require() [function.require]: Unable to allocate memory for pool.
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/utf/utf_tools.php on line 1776: include() [function.include]: Unable to allocate memory for pool.
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/phpbb_seo/phpbb_seo_class.php on line 831: include() [function.include]: Unable to allocate memory for pool.
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/phpbbdrupalbridge/phpbb_api.php on line 272: require_once() [function.require-once]: Unable to allocate memory for pool.
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/session.php on line 547: include_once() [function.include-once]: Unable to allocate memory for pool.
Xác định môi trường tối ưu để thu sinh khối và enzy..|669

Xác định môi trường tối ưu để thu sinh khối và enzyme của vi khuẩn Bacillus subtilis, Lactobacillus acidophilus. Thử nghiệm sản xuất chế phẩm sinh học

biotechvn
Số bài viết:
447
Số tài liệu đã gửi:
288
Bạn phải Đăng nhập để tải tập tin
Hình thức chia sẻ: 
Đường dẫn
Mô tả tài liệu: 
Đối tượng nghiên cứu là vi khuẩn Bacillus subtilis và  Lactobacillus acidophilus.
Chúng tôi sử dụng phương pháp  đếm số lượng tế bào, xác  định hoạt  độ enzyme
amylase, protease và khả năng tạo độ chua của hai vi khuẩn nghiên cứu trên nhiều loại
môi trường khác nhau. Kết quả chúng tôi ghi nhận được như sau:
Đối với Bacillus subtilis
Môi trường rỉ đường có bổ sung 2% tinh bột là môi trường nhân giống cấp 1 có
khả năng cho sinh khối và hoạt độ enzyme amylase, protease cao nhất.
Môi trường A là môi trường nhân giống cấp 2 có khả năng cho sinh khối và hoạt
độ enzyme amylase, protease cao nhất. Thời gian nuôi cấy thích hợp là 72 giờ.
Chế phẩm chứa Bacillus subtilis sau thời gian bảo quản có số lượng vi khuẩn
giảm dần nhưng hoạt độ enzyme amylase và protease không thay đổi.
Đối với Lactobacillus acidophilus
Môi trường sữa đậu nành có nồng độ 15%  đậu và bổ sung 15%  đường là môi
trường thích hợp nhất để sản xuất chế phẩm chứa Lactobacillus acidophilus.
Chế phẩm chứa  Lactobacillus acidophilus sau thời gian bảo quản  ở nhiệt  độ
thường số lượng vi khuẩn giảm dần.

 MỤC LỤC
Lời cảm ơn
Tóm tắt ................................................................................................................................ v
Mục lục...............................................................................................................................vi
Danh sách các chữ viết tắt ................................................................................................... x
Danh sách các bảng ............................................................................................................ xi
Danh sách các hình............................................................................................................ xii
Danh sách các sơ đồ ......................................................................................................... xiii
Danh sách các biểu đồ...................................................................................................... xiii
Phần 1. MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 1
1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ .......................................................................................................... 1
1.2. MỤC ĐÍCH.............................................................................................................. 2
1.3.YÊU CẦU.................................................................................................................. 2
1.3.1. Đối với Bacillus subtilis .................................................................................... 2
1.3.2. Đối với Lactobacillus acidophilus .................................................................... 2
Phần 2. TỔNG QUAN ...................................................................................................... 3
2.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ VI KHUẨN BACILLUS SUBTILIS........................................ 3
2.1.1. Lịch sử ............................................................................................................... 3
2.1.2. Phân loại và đặc điểm...................................................................................... .3
2.1.2.1. Phân loại ........................................................................................................ 3
2.1.2.2. Đặc điểm........................................................................................................ 3
2.2. ĐẠI CƯƠNG VỀ VI KHUẨN LACTIC................................................................ 4
2.2.1. Giới thiệu về vi khuẩn Lactobacillus acidophilus........................................... 4
2.2.1.1. Lịch sử ........................................................................................................... 4
2.2.1.2. Đặc điểm........................................................................................................ 5
2.2.1.3. Quá trình trao đổi chất ................................................................................... 5
2.2.1.4. Sự thay đổi thành phần của sữa trong quá trình lên men .............................. 6
2.2.2. Ứng dụng của vi khuẩn lactic.......................................................................... 7
2.2.2.1. Trong công nghiệp......................................................................................... 7
  vi2.2.2.2. Trong nông nghiệp và môi trường................................................................. 8
2.2.2.3. Trong y dược ................................................................................................. 8
2.2.2.4. Trong bảo quản và chế biến thực phẩm ........................................................ 8
2.3. KỸ THUẬT NUÔI CẤY VI SINH VẬT. ................................................................ 8
2.3.1. Đối với Bacillus subtilis ...................................................................................... 9
2.3.1.1. Tuyển chọn vi sinh vật có khả năng sinh enzyme cao................................................ 9
2.3.1.2. Nguyên liệu để sản xuất enzyme α-amylase từ vi khuẩn .................................... 9
2.3.1.3. Nguyên liệu để sản xuất enzyme protease từ vi khuẩn. ........................................... 10
2.3.1.4. Phương pháp nuôi cấy vi sinh vật có khả năng sinh enzyme ..................... 10
2.3.2. Đối với Lactobacillus acidophilus..................................................................... 11
2.3.2.1. Nhu cầu sinh trưởng............................................................................................ 11
2.3.2.2. Nhu cầu dinh dưỡng ........................................................................................... 11
2.3.2.3. Môi trường sản xuất............................................................................................ 11
2.3.2.4. Điều kiện sản xuất............................................................................................... 12
2.4. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PROBIOTIC ........................................................... 12
2.4.1. Định nghĩa probiotic....................................................................................... 12
2.4.2. Cơ chế tác động............................................................................................... 13
2.4.2.1. Duy trì hệ vi sinh vật có lợi trong đường ruột ............................................. 13
2.4.2.2. Hoạt động đối kháng ................................................................................... 13
2.4.2.3. Sự loại trừ cạnh tranh .................................................................................. 14
2.4.2.4. Tăng thức ăn ăn vào và khả năng tiêu hóa .................................................. 15
2.4.2.5. Sự trao đổi chất của vi khuẩn. ..................................................................... 15
2.4.3. Vai trò của probiotic ...................................................................................... 15
2.4.4. Một số chế phẩm probiotic có chứa B. subtilis và L. acidophilus hiện nay...... 16
2.4.5. Một số đề tài đã nghiên cứu........................................................................... 17
2.4.5.1. Trong nước .................................................................................................. 17
2.4.5.2. Ngoài nước .................................................................................................. 18
2.5. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ENZYME................................................................. 18
2.5.1. Enzyme amylase.............................................................................................. 19
2.5.1.1.  Đặc điểm enzyme α-amylase...................................................................... 19
2.5.1.2. Ứng dụng của α-amylase............................................................................. 20
2.5.2. Enzyme protease............................................................................................. 21
 2.5.2.1. Nguồn thu nhận protease enzyme............................................................... 21
2.5.2.2. Đặc điểm và tính chất của protease vi sinh vật ........................................... 21
2.5.3. Phương pháp xác định khả năng xúc tác của enzyme ............................... 22
2.5.3.1. Các nhóm phương pháp xác định khả năng xúc tác của enzyme...................... 22
2.5.3.2. Đơn vị hoạt độ..................................................................................................... 23
Phần 3. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM.......................................... 24
3.1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN........................................................ 24
3.2. VẬT LIỆU NGHIÊN CỨU................................................................................... 24
3.2.1. Giống vi khuẩn................................................................................................ 24
3.2.2. Thiết bị - dụng cụ............................................................................................ 24
3.2.3. Hóa chất........................................................................................................... 24
3.2.4. Môi trường nuôi cấy....................................................................................... 24
3.2.4.1. Đối với Bacillus subtilis .............................................................................. 24
3.2.4.2. Đối với Lactobacillus acidophilus .............................................................. 25
3.3. PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM......................................................................... 25
3.3.1. Đối với Bacillus subtilis .................................................................................. 25
3.3.1.1. Khảo sát khả năng tăng sinh khối và enzyme của Bacillus subtilis trên môi  
trường nhân giống cấp 1........................................................................................... 25
3.3.1.2. Khảo sát khả năng tăng sinh khối và enzyme của Bacillus subtilis trên môi
trường nhân giống cấp 2 ........................................................................................... 28
3.3.1.3. Sản xuất chế phẩm chứa Bacillus subtilis.................................................... 29
3.3.1.4. Kiểm tra số lượng tế bào vi khuẩn và hoạt độ enzyme ............................... 30
3.3.2. Đối với Lactobacillus acidophilus .................................................................. 31
3.3.2.1. Phân lập vi khuẩn Lactobacillus acidophilus.............................................. 32
3.3.2.2. Khảo sát số lượng tế bào vi khuẩn và độ chua Therne trên môi trường sữa
đặc có đường............................................................................................................. 33
3.3.2.3. Khảo sát số lượng tế bào vi khuẩn và độ chua Therne trên môi trường sữa
đậu nành .................................................................................................................... 34
3.3.2.4. Tiến hành sản xuất thử chế phẩm chứa Lactobacillus acidophilus ............ 34
3.3.2.5. Kiểm tra sản phẩm sau thời gian bảo quản.................................................. 35
3.4. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ LIỆU..................................................................... 35
3.4.1. Xử lý số liệu..................................................................................................... 35
i3.4.2. Biểu đồ ............................................................................................................. 35
Phần 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN........................................................................ 36
4.1. ĐỐI VỚI BACILLUS SUBTILIS ......................................................................... 36
4.1.1. Kết quả về khả năng tăng sinh khối và enzyme của Bacillus subtilis trên
môi trường nhân giống cấp 1...................................................................................... .36  
4.1.1.1. Khả năng tăng sinh khối .............................................................................. 36
4.1.1.2. Khả năng sinh enzyme amylase và protease ............................................... 36
4.1.2. Kết quả về khả năng tăng sinh khối và enzyme của Bacillus subtilis trên
môi trường nhân giống cấp 2....................................................................................... 38
4.1.2.1. Khả năng tăng sinh khối .............................................................................. 39
4.1.2.2. Khả năng sinh enzyme amylase và protease ............................................... 40
4.1.3. Kết quả kiểm tra số lượng B. subtilis và hoạt độ enzyme sau khi sản xuất
chế phẩm........................................................................................................................ 41
4.1.4. Kết quả kiểm tra chế phẩm Bacillus subtilis sau thời gian bảo quản........ 42
4.2. ĐỐI VỚI LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS................................................... 44    
4.2.1. Đặc điểm của Lactobacillus acidophilus........................................................ 44
4.2.1.1. Quan sát đại thể ........................................................................................... 44
4.2.1.2. Quan sát vi thể ............................................................................................. 44
4.2.1.3. Đặc điểm sinh hóa ....................................................................................... 44
4.2.2. Kết quả kiểm tra số lượng L. acidophilus và độ chua Therne trên từng
loại môi trường............................................................................................................. .46
4.2.2.1. Trên môi trường sữa đặc có đường ............................................................. 46
4.2.2.2. Trên môi trường sữa đậu nành .................................................................... 46
4.2.3. Kết quả sản xuất thử và kiểm tra chế phẩm chứa L. acidophilus.......... 47  
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ............................................................................49
5.1. KẾT LUẬN ............................................................................................................49
5.1.1. Đối với Bacillus subtilis ..................................................................................49
5.1.2. Đối với Lactobacillus acidophilus ..................................................................49
5.2. ĐỀ NGHỊ ................................................................................................................50
5.3. TỒN TẠI ................................................................................................................50
Phần 6. TÀI LIỆU THAM KHẢO..............................................................................51
 
Đánh giá : 
0

Facebook Comments Box

X
Hãy điền tên đăng nhập ở Nông nghiệp hữu cơ của bạn.
Điền mật khẩu đi kèm với tên đăng nhập.
Đang nạp