Ứng dụng công nghệ sinh học

Ứng dụngsắp xếp giảm dần Kiểu nội dung Tiêu đề
Tài liệu Chất điều hòa sinh trưởng thực vật
Tài liệu Microbial Fuel Cells
Tài liệu Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
Tài liệu Lactobacillus spp: General characteristics
Tài liệu Giáo trình sinh lý học Methods in molecular biophysics
Tài liệu European Union Organic Legislation (EEC 2092/91 & Amendments) - Luật nông nghiệp hữu cơ châu Âu
Lâm nghiệp Tài liệu HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP VÀ NGHIÊN CỨU SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA CÂY MẮM BIỂN (Avicennia marina) Ở KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ BẰNG KỸ THUẬT RAPD
Lâm nghiệp Tài liệu Hoàn thiện phương pháp và nghiên cứu sự đa dạng di truyền cây mắm đen (avecinnia officinalis) ở khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ bằng kỹ thuật rapd
Lâm nghiệp Tài liệu Bước đầu hoàn thiện phương pháp và đành giá mức độ di truyền cây Đưng (Rhizophora mucronata Lamk.) tại khu dự trữ ngập mặn Cần Giờ bằng kĩ thuật RAPD
Lâm nghiệp Tài liệu Nhân giống in vitro cây Giáng hương (Pterocarpus macrocapus)
Lâm nghiệp Bài báo Genome-Wide expression anlysis of genes involved in somatic embryogenesis.pdf
Lâm nghiệp Tài liệu Bước đầu hoàn thiên phương pháp và nghiên cứu sự đa dạng di truyền cây mắm trắng (Avicennia alba) tại khu dữ trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ bằng phương pháp RAPD
Lâm nghiệp Tài liệu Đánh giá biến lượng di truyền quần thể con lai cây cao su của tổ hợp lai PB260 x RO44/268 bằng kỹ thuật RAPD
Lâm nghiệp Tài liệu Khảo sát đặc điểm sinh học, chu trình phát triển và gây bệnh nhân tạo tầm gửi lá nhỏ (Taxillus chinensis) thuộc họ Loranthaceae trên cây cao su (Hevea brasiliensis Muell. Arg.)
Lâm nghiệp Tài liệu Nghiên cứu nhân giống các dòng Bạch Đàn lai UE35 và UE56 giữa Eucalyptus Urophylla và E. exserta bằng phương pháp nuôi cấy mô
Lâm nghiệp Tài liệu Đánh giá tính đa dạng di truyền của các dòng Keo lá tràm (Acacia auriculiformis)
Lâm nghiệp Tài liệu Kết quả sử dụng một số chuỗi gen lục lạp trong nghiên cứu đa dạng di truyền và xuất xứ cây lâm nghiệp
Lâm nghiệp Tài liệu Bài giảng bảo tồn đa dạng sinh học
Lâm nghiệp Tài liệu Hoàn thiện phương pháp và nghiên cứu sự đa dạng di truyền của cây đước đôi (rhizophora apiculata blume) ở khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn cần giờ bằng kỹ thuật RADP
Lâm nghiệp Tài liệu Hoàn thiện phương pháp và nghiên cứu sự đa dạng di truyền của cây đước đôi (RHIZOPHORA APICULATA BLUME) ở khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ bằng kĩ thuật RAPD
Lâm nghiệp Tài liệu Bước đầu hoàn thiện phương pháp và nghiên cứu sự đa dạng di truyền cây cóc trắng (Lumnitzera racemosa Willd) tại khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn cần giờ bằng kỹ thuật RADP
Lâm nghiệp Tài liệu Tuyển non dòng vô tính cao su (Hevea brasiliensis Muell. Arg.) kháng bệnh rụng lá Corynespora (Corynespora Leaf Fall Disease)
Môi trường Bài báo Nghiên cứu tảo độc thuộc ngành Cyanobacteria trong Hồ chứa Dầu Tiếng và Hồ Trị An
Môi trường Tài liệu Công nghệ vi sinh vật trong sản xuất nông nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường
Môi trường Tài liệu công nghệ xử lí nước thải bằng phương pháp sinh học-lương đức phẩm
Môi trường Tài liệu Nghiên cứu mô hình lọc sinh học xác định mức độ xử lý nước thải cơ sở sản xuất nước tương
Môi trường Tài liệu PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÂN HỦY SINH HỌC HYDROCACBON THƠM CỦA MỘT VÀI CHỦNG VI KHUẨN ĐƯỢC PHÂN LẬP TỪ NƯỚC Ô NHIỄM DẦU TẠI QUẢNG NINH
Môi trường Tài liệu Tổng Quan Về Các Quá Trình Sinh Học Trong Xử Lý Nước Thải Thủy Sản
Môi trường Tài liệu QUÁ TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN TẠI BÃI RÁC KHÁNH SƠN - Đà Nẵng
Môi trường Tài liệu Ứng dụng vi sinh vật trong xử lý tràn dầu
Môi trường Tài liệu Vi khuẩn dị dưỡng phân hủy lá đước.
Môi trường Tài liệu Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học
Môi trường Tài liệu Nghiên cứu công nghệ lọc sinh học với vật liệu ngập trong nước trong công nghệ xử lý nước thải bằng màng vi sinh
Môi trường Tài liệu Biotechnology - Volume 11c: Environmental Processes III (Solid Waste and Waste Gas Treatment, Preparation of Drinking Water)
Môi trường Tài liệu Thăm dò khả năng sinh độc tố Microcytin của các vi khuẩn lam từ một số khu vực nước ngọt ở Việt Nam bằng các chỉ thị phân tử
Môi trường Tài liệu Nghiên cứu đặc điểm sinh học và thăm dò khả năng phân giải độc tố của một số chủng Microcystis phân lập ở hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội
Môi trường Tài liệu Biotechnology - Volume 11a: Environmental Processes I (Wastewater Treatment)
Môi trường Tài liệu Tìm hiểu vai trò chỉ thị sinh học của Collembola trong môi trường đất đô thị và khả năng sử dụng chúng trong thực tiễn
Môi trường Tài liệu Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý dầu tràn biển
Môi trường Tài liệu Xử lý nước cấp sinh hoạt và công nghiệp

Các trang

X
Hãy điền tên đăng nhập ở Nông nghiệp hữu cơ của bạn.
Điền mật khẩu đi kèm với tên đăng nhập.
Đang nạp